Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 13 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 41 dni temu

Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin
UAM

Witamy w serwisie USOSweb Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Strona przeznaczona jest dla studentów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Korzystanie z systemu należy rozpocząć poprzez wprowadzenie loginu i hasła.Należy pamiętać, że hasło do systemu jest hasłem identycznym dla wszystkich usług na UAM (skrzynka pocztowa, USOSweb, dostęp do Eduroam) w związku z tym zmiana hasła możliwa jest tylko z jednego miejsca - Panelu sterowania AMU-NET. W przypadku gdy zapomnisz hasła prosimy o kontakt z odpowiednim dziekanatem.

Przypominamy także, że codziennie o godzinie 1.00 rozpoczyna się synchronizacja danych z główną bazą uniwersytecką USOS - w czasie jej trwania system jest niedostępny! Należy pamiętać, że informacje wprowadzone danego dnia widoczne są w systemie UsosWeb dopiero po migracji danych.

Dobrowolne ubezpieczenie NNW dla studentów na rok akademicki 2021/2022

Szanowni Państwo,

W porozumieniu z UAM firma InterRisk TU S.A. przygotowała specjalną ofertę dobrowolnego ubezpieczenia NNW dla studentów UAM na okres od 1 X 2021 r. do 30 IX 2022 r.

Zapoznanie się z ofertą ubezpieczenia (wysokości składek i Ogólne Warunki Ubezpieczenia) oraz dokonanie zakupu ubezpieczenia możliwe jest poprzez:

 1. wejście na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
 2. wprowadzenie kodu: ctkex

Link do ulotki InterRisk

Ankieta SWFIS

Szanowni Studenci,

uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej Waszej aktywności fizycznej. Ankieta składa się z 9 krótkich pytań. LINK DO ANKIETY
Dziękujemy za poświęcony czas.
Zachęcamy również do połączenia się z SWFIS w mediach społecznościowych.
Polub nas na fb https://www.facebook.com/uamsport
Subskrybuj nasz kanał https://www.youtube.com/channel/UCC9ItWitm6wNI11geJRr_Jw?view_as=subscriber
Obserwuj nas https://www.instagram.com/uamsport/

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Zmiana wyglądu Centralnego Systemu Uwierzytelniania

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 15.08.2021 zmieniony został wygląd strony Centralnego Systemu Uwierzytelniania (https://cas.amu.edu.pl/cas/login). Strona ta pojawia się przy logowaniu do m.in. Usosweba (usosweb.amu.edu.pl), APD (apd.amu.edu.pl), Ankietera (ankieter.amu.edu.pl) oraz wybranych platform E-learningowych UAM.

cas img

Zespół USOS

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

 • Ubezpieczenie zdrowotne na Uczelni jest dobrowolne, i dotyczy tylko osób, które nie mają ww. ubezpieczenia z innego tytułu.
 • Ubezpieczenie zdrowotne upoważnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i daje prawo do korzystania bezpłatnie z ww. świadczeń w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Ubezpieczenie zdrowotne nie jest ubezpieczeniem NNW.
 • Zasady ubezpieczenia zdrowotnego regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1373, z późn. zm.)
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz.U nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) osoby, które nie ukończyły 26 roku życia w pierwszej kolejności korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej (np. rodziców, lub jeśli nie ma takiej możliwości u rodziców to dziadków).
 • Z ubezpieczenia zdrowotnego w ramach uczelni może skorzystać osoba, u której nie występują też inne (oprócz ubezpieczenia z tytułu bycia członkiem rodziny) tytuły do ubezpieczenia jak np. praca, ubezpieczenie jako współmałżonek, status bezrobotnego, emerytura/renta, dział. gosp/rolnicza, alimenty.

STUDENCI NIEBĘDĄCY OBYWATELAMI RP - z a s a d y

I. Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku oraz zaświadczenia potwierdzającego status studenta i paszportu. Student, który zawrze umowę i terminowo opłaca składki ma prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które zawarły umowę na świadczenia opieki medycznej z NFZ. W ciągu 7 dni od podpisania umowy student zobowiązany jest zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składając druk ZUS ZZA. Składkę z tytułu umowy należy wpłacać każdego miesiąca na konto wskazane przez ZUS, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy następuje na podstawie pisemnego wypowiedzenia lub po miesiącu zaległości w opłacaniu składek bądź powstaniu tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. zawarcie umowę o pracę. Dokumentem potwierdzającym objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jest egzemplarz umowy oraz odcinek opłaty składki za ostatni miesiąc.

II. Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) posiadający ważną Kartę Polaka lub uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji (ważna Karta Polaka lub decyzja Konsula stwierdzająca polskie pochodzenie w myśl art. 5 ust.1-3 ustawy z 9.11.2000 o repatriacji) może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Uczelnia po wypełnieniu wniosku o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.
Osoby w tej sytuacji powinny najpierw udać się do oddziału NFZ (jeśli miejscem zamieszkania jest Poznań to Narodowy Fundusz Zdrowia przy ul Piekary 14/15, Poznań) pobierając wcześniej zaświadczenie o byciu studentem z Biura Obsługi Studentów na Wydziale. Po podpisaniu dobrowolnej umowy w NFZ należy komplet dokumentów (wniosek do Uczelni, umowa z NFZ, ksero ważnej Karty Polaka lub decyzji Konsula stwierdzającej polskie pochodzenie w myśl art. 5 ust.1-3 ustawy z 9.11.2000 o repatriacji, załącznik do wniosku o zgłoszenie do ubezpieczenia w NFZ dla osób posiadających Kartę Polaka) dostarczyć do Sekcji Spraw Studenckich (w okresie pandemii prosimy o przesyłanie scanów z własnoręcznym podpisem na adres mailowy znajdujący się poniżej).
U w a g a: Dobrowolna umowa z NFZ ważna jest miesiąc od daty zawarcia, proszę więc niezwłocznie po otrzymaniu umowy przesłać cały komplet dokumentów do Uczelni.! Dostarczenie umowy po czasie skutkuje rozpoczęciem procedury w NFZ od początku oraz obciąża studenta kosztami nieważnej umowy.

III. Student będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawniony jest do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub - jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania - zgłaszany jest do ubezpieczenia przez Uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich.

Kontakt

Student zainteresowany objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię przesyła komplet dokumentacji do Sekcji Spraw Studenckich (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. 61 829 4376), na adres e-mail: miroslawa.gajewska@amu.edu.pl

Prosimy o wydrukowanie wniosku, wypełnienie i własnoręczne podpisanie, zeskanowanie (lub zrobienie wyraźnego zdjęcia) oraz przysłanie e-mailem na powyższy adres. Wzory wniosków znajdują się na końcu informacji.


Health insurance for students

 • The health insurance at the university is voluntary, and only applies to persons who are not otherwise entitled to health insurance.
 • Health insurance entitles a person to health care benefits and gives them the right to receive such benefits free of charge in establishments which have concluded an agreement to provide health care services with the National Health Fund (NFZ). Health insurance is not accident insurance (NNW).
 • Health insurance rules are governed by the provisions of the act of 27 August 2004 on publicly-funded health care benefits (uniform text Official Journal of 2019, item 1373, as amended)
 • In accordance with the act of 27 August 2004 on publicly-funded health care benefits (Official Journal no. 164, item 1027 as amended), persons under 26 years of age are covered by health insurance as a family member of the insured person (e.g. parents, or if parents are unable to do so, then grandparents).
 • Health care insurance offered by the university may be used by a person who is not otherwise (except for family insurance) covered under different insurance entitlement e.g. employment, insurance coverage as a spouse, unemployed status, old-age pension/disability pension, etc. business or agricultural activity, alimony/child support.

STUDENTS WHO ARE NOT POLISH CITIZENS – r u l e s

I. A student who is not a citizen of a Member State of the European Union or of a Member State of the European Free Trade Association (EFTA) may take out insurance on a voluntary basis by concluding an agreement with the National Health Fund (NFZ). The agreement is concluded on the basis of a written application and a certificate confirming the student status, and passport. A student who enters into an agreement and pays contributions in a timely manner has the right to the full range of health care services in Poland in establishments which have concluded an agreement with NFZ to provide medical care. Within 7 days of signing the agreement, the student is required to register it with the Social Security Institution [ZUS] by submitting a form ZUS ZZA. The contribution due under the agreement must be paid each month into the account indicated by ZUS, not later than on the 15th day of the following month. The agreement is concluded for an indefinite period. The agreement is terminated by written notice or after one month of arrears in the payment of contributions, or establishment of a compulsory health insurance coverage, such the conclusion of an employment contract. A copy of the agreement and the confirmation receipt for payment of the contribution for the last month is proof of health insurance coverage.

II. A student who is not a national of a Member State of the European Union or of a Member State of the European Free Trade Association (EFTA) and who is considered a person of Polish origin within the meaning of the provisions on repatriation on the basis of the consul’s decision (the Polish Card [Karta Polaka]/Consul’s decision) may take out insurance on a voluntary basis by concluding an agreement with the National Health Fund. Health insurance contributions are paid by the University after the Application for health care insurance has been completed.
Persons in this situation should first go to the NFZ branch (if the place of residence is Poznań, the National Health Fund at ul. Piekary 14/15, Poznań), having first collected a certificate on student status from the Faculty’s Student Office. After signing the voluntary agreement at NFZ, a full set of documents (application to the University, NFZ agreement, a copy of the Polish Card or the Consul's decision) must be delivered to the Student Affairs office (during the pandemic, please send scans with your signature to the email address below).
C a u t i o n: The voluntary agreement with NFZ is valid one month from the date of conclusion, so please send the full set of documents to the University as soon as you receive the agreement! Delivery of the agreement past the time limit will result in restarting the procedure at NFZ!

III. A student who is a citizen of a Member State of the European Union or of a Member State of the European Free Trade Association (EFTA) is entitled to free health care services provided by health care providers which have concluded agreement for the provision of health care services with the National Health Fund on the basis of the European Health Insurance Card or, if the student does not hold other health insurance entitlement in the country of residence, is registered for insurance by the University under the rules applicable to Polish students.

Contact

A student interested in being covered by health insurance by the University reports to the Student Affairs office at ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, room no 25, ground floor. Student Affairs office is open from Monday through Friday from 8:00 to 15:00, tel. 61 829 4376, email: mirgaj@amu.edu.pl

Please print out your application, fill out and sign it, scan it (or take a clear picture of it) and email it to the email address.


Wzory wniosków poniżej/ Application templates below

DOKUMENTY DO POBRANIA/ DOCUMENTS FOR DOWNLOAD:

 1. Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym studenta wraz z załącznikiem nr 1 (proszę drukować/scanować dwustronnie w jednym dokumencie)
 2. Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny studenta - załącznik nr 2
 3. Wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego
 4. Załącznik do wniosku o zgłoszenie do ubezpieczenia w NFZ dla osób posiadających Kartę Polaka

W razie potrzeby zachęcamy do odwiedzenia stron Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu : Dla studenta (nfz-poznan.pl)

ULOTKI DO POBRANIA:

 1. Ubezpieczenie zdrowotne studenta (ENGLISH)
 2. EWUŚ

Aplikacja Mobilny USOS UAM

Informujemy, że w sklepie Google Play została udostępniona pierwsza wersja aplikacji Mobilny USOS UAM. Zapraszamy do pobierania.

Lista wydziałowych koordynatorów ds. systemu USOSweb

W dziale "KONTAKT" (menu po lewej stronie) umieszczona została lista osób, pełniących obowiązki wydziałowych koordynatorów do spraw systemu USOSweb. Osoby te służą pomocą zarówno studentom, jak i pracownikom UAM. Można się do nich zwracać po pomoc w takich sprawach jak:
 • pomoc w obsłudze systemu,
 • problemy związane z dostępem do serwisu USOSweb (przede wszystkim zmiana hasła studentom itp... - zmianami haseł kont pracowniczych zajmuje się Centrum Informatyczne),
 • problemy związane z rejestracjami na przedmioty/egzaminy,
 • problemy związane z płatnościami
i wiele innych. Wydziałowi koordynatorzy są najlepiej zorientowani w poszczególnych aspektach systemu USOSweb (takich jak rejestracje itp...) na swoim wydziale, dlatego zachęcamy, by właśnie do nich zgłaszać się ze swoimi problemami. Oczywiście problemy techniczne, ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem serwisu, prosimy kierować do Centrum Informatycznego UAM, pod adresem usosweb@amu.edu.pl .
Życzymy udanego korzystania z serwisu USOSweb!